Πολλά προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE για να μπορούν να πωληθούν στην ΕΕ. Η σήμανση CE δείχνει ότι ένα προϊόν έχει ελεγχθεί από τον κατασκευαστή και θεωρείται ότι πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Είναι υποχρεωτική για τα προϊόντα που κατασκευάζονται οπουδήποτε στον κόσμο και στη συνέχεια διατίθενται στην αγορά της ΕΕ.

Πότε είναι υποχρεωτική η σήμανση CE;

Η σήμανση CE είναι υποχρεωτική μόνο για τα προϊόντα για τα οποία ισχύουν προδιαγραφές της ΕΕ και απαιτείται η τοποθέτηση του σήματος CE.

Ορισμένα προϊόντα υπόκεινται ταυτόχρονα σε διάφορες απαιτήσεις της ΕΕ. Πριν από την τοποθέτηση του σήματος CE στα προϊόντα σας, πρέπει να βεβαιώνεστε ότι αυτά πληρούν όλες τις σχετικές απαιτήσεις. Απαγορεύεται η τοποθέτηση του σήματος CE σε προϊόντα για τα οποία δεν ισχύουν προδιαγραφές της ΕΕ ή δεν απαιτείται η τοποθέτηση του σήματος.

Πώς αποκτάται το σήμα CE;

Ως κατασκευαστής του προϊόντος, έχετε αποκλειστικά την υποχρέωση να δηλώσετε τη συμμόρφωση του προϊόντος προς όλες τις απαιτήσεις. Δεν χρειάζεστε άδεια για την τοποθέτηση του σήματος CE στο προϊόν σας, ωστόσο, οφείλετε προηγουμένως:

  • να βεβαιωθείτε για τη συμμόρφωσή του προς όλες τις σχετικές απαιτήσεις που ισχύουν στην ΕΕ
  • να διευκρινίσετε εάν μπορείτε να αξιολογήσετε το προϊόν σας εσείς ή να ζητήσετε την αξιολόγησή του από κοινοποιημένο οργανισμό
  • να καταρτίσετε έναν τεχνικό φάκελο που να τεκμηριώνει τη συμμόρφωση: να ενημερωθείτε για την τεχνική τεκμηρίωση.
  • να συντάξετε και να υπογράψετε δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Από τη στιγμή που το προϊόν σας φέρει το σήμα CE οφείλετε – εάν το ζητήσει η αρμόδια εθνική αρχή – να προσκομίσετε όλες τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα που αφορούν τη σήμανση CE.

Πώς τοποθετείται το σήμα CE;

Το σήμα CE πρέπει να είναι ευδιάκριτοευανάγνωστο και ανεξίτηλο.

Πρέπει να αποτελείται από τα αρχικά «CE». Και τα δύο γράμματα επιβάλλεται να έχουν την ίδια κατακόρυφη διάσταση και να μην είναι μικρότερα από 5 mm (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις απαιτήσεις για το συγκεκριμένο προϊόν).

Εάν επιθυμείτε να μικρύνετε ή να μεγαλώσετε το σήμα CE στο προϊόν σας, θα πρέπει να τηρήσετε τις αναλογίες των δύο γραμμάτων. Εφόσον τα αρχικά παραμένουν ευδιάκριτα, το σήμα CE μπορεί να λάβει διάφορες μορφές (π.χ. έγχρωμο, συμπαγές ή με περίγραμμα).

Εάν το σήμα CE δεν μπορεί να τοποθετηθεί στο ίδιο το προϊόν, μπορείτε να το τοποθετήσετε στη συσκευασία του, εφόσον υπάρχει, ή σε οποιοδήποτε από τα συνοδευτικά έγγραφα. Εάν το προϊόν σας υπόκειται σε διάφορες οδηγίες/κανονισμούς της ΕΕ που καθιστούν υποχρεωτική τη σήμανση CE, τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να αναφέρουν ότι το προϊόν σας συμμορφώνεται προς όλες τις ισχύουσες οδηγίες/κανονισμούς της ΕΕ.